Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 13. Dienst: zijnde tickets voor larp-evenementen van Dark Union.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Layers;
Evertsenstraat 11A, 3814 SB, Amersfoort (dit is geen bezoekadres);
Telefoonnummer: 06 411 04 254 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur)
E-mailadres: info[@]layersart[.]nl
KvK-nummer: 66065119
Btw-identificatienummer: NL201278376B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De ondernemer zal een zo goed mogelijk beeld schetsen van de producten die worden verkocht, er rekening meehoudende dat de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele verkeerde belichting, compositie, afwijkingen e.d. van het product.
 5. Alle deelnemers dienen een ticket te kopen. Dit geldt ook voor de organisatie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de aankoop van tickets.

Artikel 7 – De prijs

 • Ticketprijzen zijn afhankelijk van de tijdsperiode waarin deze wordt aangeschaft. 1 maand voor het evenement zal de reguliere prijs met €5,- stijgen voor spelers en NPC’s. 1 week voor het evenement zal de prijs wederom met €5,- verhoogt worden.
 • Prijzen voor een baravond zijn tijdens elke inschrijfperiode hetzelfde.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Niet van toepassing.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Algemene voorwaarden betreffende tickets voor evenementen Dark Union

 • De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Layers en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een ticket voor het evenement bij Layers bestelt/koopt of kosteloos ontvangt van Layers.
 • De ticket bestaat uit een door Layers verstrekt document.
 • De Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
 • De tickets zijn en blijven eigendom van Layers. De ticket geeft de houder recht op bijwonen van het aangegeven evenement op de ticket.
 • Alleen aanschaf bij het erkende verkooppunt van Layers garandeert de geldigheid van de ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
 • De ticket mag op geen enkele wijze aan derde worden verkocht voor commerciële doeleinden.
 • De ticket mag aan derde worden verkocht mits het niet gaat om commerciële doeleinden. De verkopende partij de kopende partij verplicht de opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan de koper van de ticket.

Algemene voorwaarden van de organisatie voor evenementen Dark Union

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je larp-wapens en de staat daarvan. De organisatie biedt geen wapenkeuring. Mocht de organisatie een wapen niet veilig vinden kan je hierop worden aangesproken. Als een object in beslag wordt genomen kan je de afgekeurde spullen bij het verlaten van het evenement ophalen bij de organisatie.
 • Er mogen geen door de wet verboden wapens en/of hard-drugs op het terrein aanwezig zijn.
 • Soft-drugs is toegestaan mits hiervoor een medische reden is en na het op de hoogte stellen van de organisatie.
 • Iedereen die eigendommen van Layers of Dark Union en/of eigendommen van een ander beschadigt, dient dit bij de spelleiding te melden.
 • Layers is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of verlies, breuk, diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • (Huis)dieren op de locatie of in het spel zijn niet toegestaan. Voor blindengeleidehonden dient contact te worden opgenomen met de organisatie.
 • Evenementen van Layers zijn besloten evenementen. Gastbezoek is uitsluitend na toestemming van het organisatie toegestaan.
 • Iedereen speelt voor eigen risico.
 • Iedereen heeft zich te houden aan de regels en richtlijnen zoals deze vermeld staan in het regelsysteem en de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor deelname voor evenementen Dark Union

 • Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Vrijstelling van deze leeftijdsgrens is alleen mogelijk met toestemming van de organisatie.
 • Deelname is alleen mogelijk voor personen die geestelijk en fysiek in goede gezondheid verkeren. Layers gaat er vanuit dat deelnemers een goede conditie hebben zodat ze zonder problemen deel kunnen nemen aan de activiteiten. Hierbij doen wij beroep op je eigen inzicht.
 • Wijzigingen in de medische gegevens moeten uiterlijk bij aanvang van het evenement gemeld worden.
 • Bij onvolledige of onjuiste opgave van medische gegevens is de organisatie van verdere aansprakelijkheid gevrijwaard.
 • Het is niet toegestaan om vuurwerk of andere zaken waarbij “open vuur” een rol speelt in het spel te betrekken. Dus geen vuurspuwen, geen bommetjes, olielampjes tegen muggen op de slaapruimte en ook geen lampjes om de bossen mee in te nemen op waxinelichtjes.
 • Het maken van een kampvuur is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde kampvuurkuil.
 • Roken binnen in de accommodatie is NIET toegestaan. Roken in het bos kan op last van de brandweer verboden worden.
 • Muziek binnen de accommodatie wordt door de organisatie verzorgd. Het is niet de bedoeling om binnen zelf je eigen cd’s en bandjes te draaien.
 • Het zelf maken van muziek met muziek instrumenten is wel toegestaan, het wordt zelfs op prijs gesteld.
 • Om het evenement gezellig voor iedereen te houden wordt van een ieder een bijdrage verwacht in het schoon en netjes houden van de accommodatie. Dit geldt zowel tijdens het evenement als bij het opruimen na afloop.
 • Voertuigen dienen volgens aanwijzingen van de organisatie geparkeerd te worden op een wijze die voor overig verkeer zo min mogelijk hinder bezorgt.
 • Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij een passend fantasie rollenspel kostuum draagt.
 • Maak geen gebruik van bekende bestaande religieuze symbolen . Denk hierbij aan pentagrammen, christelijke kruizen, swastika’s of andere symbolen waar mensen aanstoot aan kunnen nemen.
 • Het wordt niet op prijs gesteld indien je, je discriminerend opstelt ten aanzien van medespelers of op andere wijze het spel bederft.
 • Alle vermelde prijzen en data zijn onder voorbehoud.

Veiligheid algemeen voor evenementen Dark Union

 • Te allen tijde: gebruik je gezond verstand.
 • In geval van twijfel; kies dan altijd voor de veiligste optie.
 • Vind je een situatie onveilig: vecht dan niet, maar loop gewoon weg.

Opmerkingen en/of opdrachten van de organisatie moeten meteen en zonder discussie worden opgevolgd. Discussie kan op daarvoor geschikte momenten.

Man-down en EHBO

Met je armen boven je hoofd zwaaien en ‘man-down’ roepen houdt in dat iemand echt (tijd-uit) gewond is en dat er echte medische hulp nodig is. Het spel wordt automatisch stilgelegd, en gaat pas weer verder nadat de gewonde in veiligheid gebracht is en een spelleider het sein ‘Tijd-in’ geeft. Op het evenement is minimaal één gediplomeerde EHBO-er aanwezig en een EHBO-kist (deze bevindt zich meestal in de keuken}. Bij aanvang van het spel wordt aangewezen wie dat is (zijn). Het mobielnummer van de EHBO-er(s) is bekend bij verschillende organisatieleden en bij de bar.

Safe-call

Het evenement beschikt over een safe-call die door iedereen mag worden afgeroepen. De safe-call is: “badeendje, no-play”. Deze safe-call is in het leven geroepen om te zorgen dat mensen OC niet te ver worden gedwongen in hun spel. Als je je OC oncomfortabel voelt bij een IC-situatie dan mag je de Safe-call gebruiken. Iedereen die op dat moment voor jou discomfort zorgt, dient daar onmiddellijk mee te stoppen.

Veilig vechten

Tijdens het evenement mag er alleen gevochten worden met schuimrubberen/latex wapens. Om echte ongelukken te voorkomen zijn de volgende veilig-vechten-regels opgesteld en iedere speler of monster dient zich hier aan te houden:

 • Steek nooit met wapens.
 • Mik nooit op hoofd en nek met je slag of aangelegde pijl.
 • Maak slagen van opzij. Slagen van boven naar beneden zijn alleen toegestaan mits er geen risico is het hoofd te raken. Sla niet door maar houd je slag op het laatst in zodat de slag niet met volle kracht aankomt. Trek je slagen aan het eind weer terug.
 • Vermijd gevoelige delen van het lichaam (het kruis bij dames en heren, en bij dames hun boezem).
 • Tweehandige wapens worden altijd met beide handen gehanteerd. Staven dienen in het midden vastgehouden te worden, tweehandige knotsen, zwaarden en bijlen aan het uiteinde.
 • Bij koud weer is het latex van wapens ook wat harder en stugger en zal sneller pijn doen/blauwe plekken opleveren. Probeer daarmee tijdens koude jaargetijden rekening mee te houden en hou je slag nog wat meer in dan normaal.
 • Het is verboden om Point Blank (afstand minder dan 7 meter) te schieten met pijl en boog.
 • Vecht niet onder invloed.
 • Het is niet toegestaan om mensen tegen hun wil op zo een manier vast te houden/grijpen/binden dat ze niet los kunnen komen. Bindt iemand nooit echt vast ook al vindt deze persoon het goed! Knevelen (de mond afdekken) is niet toegestaan.
 • Op de locatie zelf wordt bekend gemaakt waar gevochten mag worden, dit mag in geen geval in de douche- en toiletruimtes, de keuken en de slaapzalen.

Houd er rekening mee dat je tijdens het spel altijd de kans hebt geraakt te worden door een LARP-wapen, dit kan nog steeds verkeerd aankomen en pijn doen. Geef aan als een klap te hard aankwam en meld het direct na afloop van een gevecht aan de aanwezige spelleider.

De spelleiders en organisatie kunnen spelers of monsters aanspreken op hun vechtgedrag en eventueel een speelverbod opleggen.

Liveroleplay-wapens

Ieder wapen dat tijdens het spel gebruikt wordt, moet veilig zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je eigen wapens. De belangrijkste punten op een rijtje:

Slagwapens

Hieronder staan de belangrijkste punten op een rijtje waaraan een slagwapen moet voldoen om veilig te zijn:

 • Er mogen NERGENS, behalve in het handvat, harde vlakken of stukken voelbaar zijn.
 • Het schuimrubber moet VAST zitten aan de kern (deze mogen dus ook niet draaibaar zijn t.o.v. elkaar).
 • Het handvat moet vast zitten.
 • De kern mag nergens uit het wapen steken. Bij de punt van een zwaard, net na de kern, wil het schuimrubber nog wel eens scheuren. De punt wordt dan alleen nog maar door latex vast gehouden. DIT IS NIET VEILIG!
 • Er mag niet teveel speling in het wapen zitten: het zogenaamde zwiepen (vooral niet bij langere wapens).
 • Wapens die “grote” hoeveelheden water op kunnen zuigen dienen waterdicht (gelatexed) te zijn.
 • Wapens met delen die los van elkaar kunnen bewegen (zoals “morningstars” of “flails”) zijn niet toegestaan.
 • Wapens met een handvat aan maar één uiteinde mogen niet langer zijn dan 120 cm, wapens die ook in het midden vastgehouden mogen worden mogen maximaal 220 cm meten.
 • Wapens mogen niet ‘te zwaar’ zijn.
 • Wapens en wapenrustingen dienen het gehele evenement veilig te zijn. Dit houdt in dat je er niemand mee kan beschadigen en dat door je wapenrusting ook geen latex wapens beschadigd kunnen worden. Pas dus op met metalen bepantsering!

Steekwapens

 • Steekwapens zijn op Dark Union toegestaan mits hiermee niet wordt gestoken. Er mag wel geslagen worden met steekwapens zoals men dat doet met een gewoon larp-wapen. Alle steekwapens moeten worden gecontroleerd voor tijd-in bij de daarvoor aangewezen wapen-controleur.

Werpwapens

 • Werpwapens mogen geen kern hebben, of uitstekende punten. Ze mogen niet de vorm hebben van een discus e.d. Deze kunnen namelijk gaan zweven op de lucht en kunnen daarom ineens omhoog vliegen en iemand in de keel raken.

Schilden

 • Schilden mogen geen scherpe randen of hoeken hebben en dienen een zachte schuimen rand te hebben.
 • Materiaal dat gebruikt wordt, met name voor draagbanden, mag niet uitsteken oflos kunnen raken/bungelen aan de achterkant en dient aan de buitenkant afgerond te zijn en mag nauwelijks uitsteken.
 • Schilden mogen niet als wapens gebruikt worden en dienen derhalve dichtbij het lichaam gehouden te worden.
 • Schilden mogen ook niet als “stormram” gebruikt worden. (Het is als deelnemer niet echt fijn om door een aanstormende speler omver te worden gelopen met een hard schild).

Alle pantsers (waaronder harnassen)

 • Kleding en alle andere dingen waarop geslagen kan worden moeten vrij zijn van scherpe punten en te grote harde uitstekende delen. Dat houdt dus in geen lange puntige studs, onafgewerkte metalen randen en dergelijke. Dit ter bescherming van de LARP wapens en natuurlijk jezelf.

Banierstokken en Staven

 • (Magiërs)staven, banierstokken en dergelijke hoeven niet per se van latex gemaakt te zijn als zij maar geen scherpe punten, haken e.d. hebben.
 • Zij mogen nooit gebruikt worden om mee te slaan of om slagen mee af te weren; ze zijn er voor de sier/aankleding.
 • Als staven groter zijn dan 2 meter moeten ze een zachte buitenkant hebben en niet te zwaar zijn. Dit om te voorkomen dat als ze vallen niemand er een gat in zijn hoofd of een hersenschudding aan over houdt.
 • Banierstokken moeten altijd een zachte buitenkant hebben als ze meegenomen worden in de gevechten.

(Kruis)bogen en pijlen

Spelers die willen gaan schieten met een handboog of kruisboog op een evenement moeten de volgende regels in acht nemen.

 • Een handboog mag maximaal en trekkracht van 30 pond (lbs) hebben.
 • Een kruisboog mag maximaal een trekkracht van 40 pond(lbs) hebben.
 • Schieten in de nacht is verboden

De trekkracht wordt gemeten met een standaard 28 inch LARP-pijl voor handbogen en een 8 inch LARP-pijl voor kruisbogen (de afstand is van de nok tot het begin van de kop). Als je pijlen van een ons niet bekende leverancier wilt gebruiken, dan dien je een pijlpuntdoorsnede van zo’n pijl mee te nemen. Neem voor de zekerheid van te voren daarover contact op met de organisatie.
Komen er klachten binnen over onveilig schietgedrag, dan kan je hierop worden aangesproken en kun je het recht om met een boog te schieten bij evenementen van Layers voor altijd verliezen.

Pijlenkokers waarbij de nokken van pijlen omhoog steken mogen niet op de rug worden gedragen, om te voorkomen dat bij plotselinge bewegingen de uitstekende nokken in het gezicht of oog van een medespeler komen.

Tot slot

 • Het staat de organisatie altijd vrij om larp-wapens, schilden, harnassen, (banier)stokken en staven, (kruis)bogen en pijlen met opgaaf van reden, maar zonder mogelijkheid hierover in discussie te treden, af te keuren om redenen die hier niet vermeld staan.
 • Van bovenstaande regels wordt niet afgeweken, tenzij er goedkeuring is van de organisatie.
 • Dit beleid wordt gepubliceerd op de website van Dark Union. Een samenvatting van de belangrijkste delen van dit beleid verschijnt in het regelsysteem.
 • In geval van onveilige situaties heeft de organisatie altijd het laatste woord.